Trzecie spotkanie Seminarium Odnowy Wiary
12 października 2020
Piąte spotkanie Seminarium
19 października 2020

Czwarte spotkanie Seminarium

W trzecim tygodniu seminarium mierzyliśmy się trudnym tematem, który dotyka każdego bez wyjątku – to GRZECH.

 

Dla tych, co nie mogli być, poniżej podajemy materiały na kolejny tydzień:

TYDZIEŃ IV – ZBAWIENIE W JEZUSIE CHRYSTUSIE

Dzień 1: Kim jest Jezus?

 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 3,16)

«Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził

w ciemności, lecz będzie miał światło życia» (J 8, 12)

 Ja przyszedłem po to, aby /owce/ miały życie i miały je w obfitości.

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. (J 10, 10b-11)

«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (J 14, 6)

Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu». (Mk 10,45)

«Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. (Łk 24, 5-6)

 

*Bóg posłał Jezusa na świat dla Ciebie.

*Chce rzucić swoje światło na Twoje życie, abyś nie chodził w ciemnościach

*Jest dobry i chce zatroszczyć się o całe Twoje życie.

*Chce przynieść prawdę w Twoje życie.

*Pragnie Ci służyć.

*Pokonał śmierć i grzech, zmartwychwstał i żyje… dla Ciebie.

Oto Jezus! Nie postać z minionej epoki, nie wymyślony bohater, nie idea, ale prawdziwy Bóg i człowiek, który może zmienić Twoje życie. Chce być w nim obecny.

Powiedz Jezusowi kim jesteś i czego od Niego najbardziej potrzebujesz.

 

Dzień 2: Jezus Twoim jedynym Zbawicielem

 Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.            (Rz 5,20b-21)

 On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.    (Kol 1, 13-14)

 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni». (Dz 4, 12)

 

Twój grzech nie zmienia miłości Boga względem Ciebie. Bóg Cię nie  porzuca, ale spieszy Ci z pomocą, bo wie, że w sytuacji grzechu człowiek najbardziej Go potrzebuje. A Ty, potrzebujesz Go?

Popatrz na swoje grzechy i poproś, aby rozlewała się tam Boża łaska,

która jest w stanie przemienić wszystko. Jesteś grzesznikiem, który potrzebuje ratunku, jakim jest zbawienie przyniesione przez Jezusa. On przychodzi, by być blisko Ciebie i aby wyratować Cię z grzechu, który prowadzi do śmierci.

Jezus nie zgadza się na Twoją chorobę – grzechu, nałogu, emocji, żądz, myśli.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają(Mt 9,12)

 A Ty, jak postrzegasz Jezusa – jako sędziego rozliczającego Cię z grzechów czy jako lekarza, ratującego Ci życie?

Uznaj Go a za jedyną osobę, która może w sposób całkowity uwolnić Cię od grzechu.

 

Dzień 3: Realizacja zbawienia

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,

ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3,16-17)

 Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. (Ga 4, 4-5)

 

Realizacja zbawienia zaczęła się od pragnienia Boga motywowanego Jego miłością. Przyjście na świat Syna Bożego i przyjęcie ludzkiej natury  to pierwszy akt tego dzieła.

Bóg kocha i chce być blisko, stał się podobny do człowieka we wszystkim oprócz grzechu. On Ciebie rozumie, bo sam stał się człowiekiem i choć    nie miał grzechu, to doświadczał jego konsekwencji.

Uwierz, że jedyną motywacją przyjścia Jezusa Boga na świat jest miłość   do Ciebie. On Cię kocha i widzi Twój problem, dlatego przychodzi. Kocha  i może pomóc!

Nawet gdybyś był jedynym człowiekiem na świecie, Jezus przyszedłby na świat. On uczynił to dla Ciebie bezinteresownie, za darmo, bo chciał.

Podziękuj Jezusowi za Jego miłość, dzięki której grzech został pokonany, a Ty możesz żyć jako wolny człowiek.

 

Dzień 4: Cena naszego zbawienia

 On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu,

abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.(2 Kor 5,21)

 Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie
. (Iz 53,4-5)

 Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. (J 10,17-18)

 

Kolejnym aktem w dziele zbawczym była męka i śmierć krzyżowa Jezusa. Zgodził się na nią dobrowolnie i zapłacił taką cenę. Stał się Zbawicielem świata, zapłacił swoim życiem za każdego człowieka.

Kiedy Jezus umierał na krzyżu, to razem z nim umierał grzech i konsekwencje tego grzechu. Karą, którą każdy człowiek winien ponieść za swój grzech, powinna być śmierć, jednak Jezus zajął nasze miejsce.

Zostaliśmy wykupieni  z rąk grzechu, diabła i śmierci wiecznej za wielką cenę – cenę Krwi Chrystusa.

Czy można być obojętnym na taki gest? Ktoś umarł za mnie, abym ja nie musiał umierać. Jaką postawę zajmiesz wobec Jezusa i Jego krzyża?

Trwaj w dziękczynieniu przed Wszechmogącym i Miłosiernym Bogiem.

 

Dzień 5: Zbawienie jest łaską

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. (Rz 5,15)

Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. (Rz 6,8)

 A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. (Ef 2,4-5.8-10)

 

Jezus przez Swoją śmierć i zmartwychwstanie unicestwił grzech i jego skutki. Kiedy przebacza nam grzechy, uwalnia nas od zła i uzdalnia do dobra.

Boże zbawienie jest łaską, czyli darem darmo danym i niezasłużonym.    Nie wypracowałeś sobie łaski Bożej. Ona przyszła zanim podjąłeś decyzję wiary. Ratunek (łaska, zbawienie) czeka na Ciebie, ponieważ Bóg kocha Cię uprzedzająco.

Pomyśl, czy nie byłeś przekonany, że Bóg przyjmuje do nieba po rozliczeniu dobrych i złych uczynków (a czy sędzia pyta oskarżonego o to, ile dobrych uczynków w życiu zrobił i od tego uzależnia wymierzenie sprawiedliwości)?

Zbawienie jest łaską. Czy zgodzisz się na to, by przyjąć łaskę, czy może dalej chcesz szukać zbawienia na własną rękę?

 

 Dzień 6: Konsekwencje zbawienia

  I was umarłych na skutek występków i „nieobrzezania” waszego[grzesznego] ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki,  skreślił zapis dłużny, obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. (Kol 2,13-14)

 Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił – stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie – aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha (Ga 3,13-14)

 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» (J 20,19)

 

Jezus ratuje od grzechu i jego konsekwencji, skreśla każdy zaciągnięty  dług. Zbawiciel przygwoździł to do krzyża i zwyciężył. A teraz ogłasza wolność i pokój w relacji do Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie. Ucisza żal, niepewność, złość, poczucie przegranej, a wprowadza pokój, miłość, harmonię. Nadaje życiu sens.

Czy uznajesz, że nie jesteś w stanie sam poradzić sobie z grzechem? Tęsknisz za wolnością i pokojem?

Czy odkrywasz w swoim życiu potrzebę zbawienia?

Jezus jest Boża odpowiedzią na Twoje potrzeby.

Uznaj Jezusa jako Zbawiciela!