Akcja Katolicka

AK jest wspólnotą świeckich, którzy w jedności z papieżem, biskupem i kapłanami głoszą Ewangelię w swoim środowisku poprzez własną formację i dawanie świadectwa wiary.

Podstawą do działania katolików w świecie jest przyjęty Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystia – sakramenty życia chrześcijańskiego, które wyposażają ochrzczonego w mandat odpowiedzialności za wiarę i nakładają obowiązek jej głoszenia oraz obrony.

AK podejmuje różne zadania apostolskie współpracując w ich realizacji z innymi ruchami i grupami religijnymi.

Ewangelizacja to odważne otwarcie drzwi i wyjście z Wieczernika Kościoła w świat, aby wspólnie, zgodnie ze znaną metodą Akcji Katolickiej:
1) przyjrzeć się sytuacji życiowej,
2) przemyśleć i ocenić tę sytuację w świetle wartości i zasad Ewangelii,
3) działać, podejmując czyny zgodne z zasadami wiary.

Papież Jan Paweł II przed Akcją Katolicką postawił konkretne zadania:

Macie obowiązek i prawo nieść Ewangelię, świadczyć o jej aktualności dla współczesnego człowieka i zapalać do wiary tych, którzy oddalają się od Boga” ( 2003 rok).

Cel i działalność Akcji Katolickiej

Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Zadania:

ożywienie umiłowania modlitwy, kontemplacji i życia sakramentalnego,
–formacja sumienia chrześcijańskiego – stałe dążenie do świętości,

głosić Jezusa w małżeństwie, rodzinie na wzór Świętej Rodziny,
– rozświetlać Ewangelią życie społeczne, zawodowe, kulturalne,

dawać świadectwo jedności wiary z duchowieństwem, biskupami i papieżem,
– podejmować działania z duchowieństwem, aby rozwijać wspólnotę Kościoła,
– prowadzić działalność pod zwierzchnictwem hierarchii, czuwającej nad czystością doktryny katolickiej,
– wdrażać i uczyć zasad współpracy w zespołach ludzkich, wspólnotach,

– działać na rzecz wzrostu powołań do sakramentalnego kapłaństwa i do życia konsekrowanego,

– brać udział w organizowaniu dzieł religijnych, charytatywnych, kulturalnych, patriotycznych.

Logo Akcji Katolickiej

Logo AK w Polsce stanowią litery „AK”, wpisane w krzyż.

Święto patronalne AK

Świętem patronalnym AK jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Pozdrowienie członków AK

Pozdrowieniem członków AK jest wezwanie:Króluj nam Chryste” – „Zawsze i wszędzie”

Patroni AK
Patronami AK w Polsce są:
– Święty Jan Paweł II papież (22 X)

– Święty Wojciech biskup i męczennik (23 IV)

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 1. Zwyczajni (wybory, składki, realizowane zadania)

 2. Wspierający

Członkiem zwyczajnym może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia (poniżej ma status kandydata)

Kadencja

 1. Kadencja w poszczególnych organach Akcji Katolickiej trwa cztery lata.

 2. Funkcje Prezesa Zarządu DIAK oraz prezesów Zarządu POAK można pełnić nie dłużej niż przez kolejne dwie kadencje.

   

Struktury Akcji Katolickiej w Polsce

I. Krajowy Instytut Akcji Katolickiej

1. Zarząd, Prezes
2. Asystent Kościelny

3. Rada KIAK

II. Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej

1. Zarząd, Prezes
2. Asystent Kościelny
3. Rada DIAK

III. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

1. Zarząd, Prezes
2. Asystent Kościelny

W skład Zarządu POAK wchodzą:

  1. Prezes Zarządu POAK ;

  2. Wiceprezes Zarządu POAK;

  3. Sekretarz Zarządu POAK;

  4. Skarbnik Zarządu POAK;

  5. Członkowie Zarządu POAK wybr. przez Walne Zebranie POAK.

    

Historia

*Dzieje Apostolskie – świeccy apostołowie, którzy razem z biskupami i kapłanami szerzyli chrześcijaństwo,

*Trzecie Zakony – tercjarzy św. Franciszka i Dominika gromadzące świeckich zajmujących się ewangelizacją,

*Papież Leon XIII w encyklice „Rerum novarum” w 1891r opisał chrześcijański ustrój społeczny, w którym hierarchia i wierni świeccy współpracują dla dobra Kościoła,

*Papież Pius X w 1903 r. rozwijający się ruch świeckich nazwał Akcją Katolicką jako apostolstwo na cześć i chwałę Chrystusa przez praktykowanie cnót, szerzenie Ewangelii i dzieł miłosierdzia, by Chrystus trafił do rodzin, szkół, społeczeństwa,

*Papież Pius XI w 1928r. powołał AK i w encyklice „Ubi arcato Dei” ustalił jej cele i zasady działania jako stowarzyszenia katolików świeckich współdziałających z hierarchią dla przeciwstawienia się wrogom Kościoła, czyli wpływy masonerii i nawały bolszewickiej.

*W Polsce arcybiskup krakowski książe Adam Sapiecha w 1920 r. powołał Ligę Katolicką pobudzającą świadomość chrześcijańską i wychowanie młodzieży,

*W 1926 r. w Warszawie odbył się Zjazd Katolicki poświęcony wychowaniu młodzieży i kształtowaniu rodziny chrześcijańskiej – powstanie Ligi Katolickiej w diecezjach całego kraju,

*W 1929 r. Komisja Episkopatu Polski podjęła decyzję o utworzeniu AK w Polsce, prymas August Hlond powołał Naczelny Instytut AK z centralą w Poznaniu,

*W 1930 statut AK w Polsce zatwierdził Pius XI, naczelnym asystentem został bp Walenty Dymek, patronem obrano św. Wojciecha, a główną doroczną uroczystość wyznaczono na święto Chrystusa Króla.

*W latach 1930 – 1932 w poszczególnych diecezjach utworzono Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej.

*Okres wojny przerywa rozwój AK, ale istniejące jej oddziały stały się źródłem oporu i patriotyzmu w okupowanym kraju.

*W latach powojennych władze komunistyczne zwalczały działalność AK i KSM. W 1949 r. rozwiązały ich struktury. Członkowie stowarzyszeń katolickich ukrywali swą działalność jednocząc się w kołach różańcowych, ministranckich, chórach kościelnych i grupach charytatywnych.

*W roku 1993, Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas wizyty biskupów polskich , zwracając uwagę na nowy etap w historii Polski i Kościoła po upadku systemu komunistycznego, wyraził wolę reaktywowania w kraju struktur Akcji Katolickiej:

Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna” (JPII) .

*Od 1996 roku w całej Polsce zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Jako pierwsza w Polsce została powołana dekretem bpa Adama Dyczkowskiego z dnia 27 XI 1994 r. Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Ukoronowaniem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie w 1998 roku, w wigilię święta Chrystusa Króla Wszechświata. Prymas Polski, kardynał Józef Glemp, desygnował do tej funkcji panią Halinę Szydełko z diecezji rzeszowskiej. Krajowym Asystentem został ks. bp Piotr Jarecki.

Akcja Katolicka jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły i pokory. Uczymy się podobnie myśleć i wspólnie działać, pamiętając słowa Chrystusa: ,,Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich”

Żyjemy w świecie, w którym powab zaangażowania w sprawy doczesne jest bardzo silny i nęcący, ale tylko ludzie o rzetelnej, głębokiej formacji moralnej, duchowej i intelektualnej zdolni będą dokonywać koniecznych reform i przemian tak bardzo potrzebnych dzisiejszym czasom i ludziom” (Paweł VI).

 

POAK Bieliny

Powołany 24 marca 2006 roku przez bp kieleckiego Kazimierza Ryczana. Asystentem parafialnym był wówczas ks. proboszcz Jan Tusień. Obecnie funkcję tę sprawuje ks. proboszcz Jan Wojtyna.

Formacja

1.Codzienna modlitwa członka AK kapłanów, kleryków i nowych powołań.

2.Codzienna lektura Pisma św. (Ewangelia z dnia).

3.Comiesięczne spotkania modlitewno –biblijne.

4.Rekolekcje, dni skupienia, seminaria.

5.Filmy religijne i pielgrzymki.

Działania

1.Adoracja eucharystyczna w 1czwartek mies. i Wielki Czwartek.

2.Nabożeństwa parafialne:

– procesja różańcowa,

– modlitewna procesja na cmentarz,

– siedmiodniowe nabożeństwo ku czci św. Józefa,

– parafialna droga krzyżowa,

3.Uwielbienia: adwentowe, pokutne, Boże Ciało i wigilia Zesłania Ducha Świętego

4.Święta patronalne:

– Dzień Papieski,

– Uroczystość Chrystusa Króla,

– Odpust parafialny.

5.Udział w uroczystościach patriotycznych, regionalnych oraz koncertach kolęd, pieśni pasyjnych i ludowych.

Hymn Akcji Katolickiej w Polsce

1. My chcemy Boga, Panno święta!
O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.

Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!   

My chcemy Boga! My, poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan! (2x)

2.My chcemy Boga w rodzin kole!
W troskach rodziców, dziatek snach!
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

3.My chcemy Boga w naszym kraju!
Wśród starodawnych polskich strzech!
W polskim języku i zwyczaju,
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

4.My chcemy Boga w każdej chwili!
I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach!
Czy nam się pociech niebo schyli,
Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.

5.My chcemy Boga! Jego prawo,
Niech będzie naszym czynów tchem!
Byśmy umieli chętnie, żwawo:
Obierać dobre, gardzić złem!

 

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach.Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej prośbie… wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję, za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę Chrztu Świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła Świętego. Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostołowania.

Dziękuję Ci Boże za obdarowanie mnie charyzmatem głoszenia dobrej nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem.

Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa.

Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny. Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku, sektor kultury i życia publicznego.

Ześlij proszę światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego. Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święta Maryjo Królowo Apostołów – módl się za nami.

Święty Wojciechu – módl się za nami.

Święty Janie Pawle II – módl się za nami.